REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KEDAMEBLE.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KEDAMEBLE.SKLEP.PL

SPIS TREŚCI:

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.DEFINICJE

3.USŁUGI ELEKTRONICZNE

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

5.SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

7.REKLAMACJA

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kedameble.sklep.pl prowadzony jest przez Dawida Kecz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Keda”
Dawid Kecz wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów i adres do doręczeń: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów, NIP 622-278-19-17, REGON  302261014, adres poczty elektronicznej: sklep@kedameble.sklep.pl , info@kedameble.pl , numer telefonu 665 944 396.
1.2.Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.kedameble.sklep.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
1.3.Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.kedameble.sklep.pl w hiperlink „Regulamin”.
1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). Klient zawierając umowę upoważnia Sprzedawcę do    udostępniania danych osobowych przedsiębiorstwo transportowym, kurierom, którzy świadczą usługi dostawy zakupionego towaru.

1.4.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), Dawida Kecz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Keda” informuje, że:

1.4.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz RODO

1.4.3.  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.4.4.  Prawa wskazane w pkt 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów lub drogą elektroniczną: sklep@kedameble.sklep.pl . Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeśli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.

1.4.5.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza EOG.

1.4.6.  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w szczególności składania i realizacji zamówień.
1.5.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.kedameble.sklep.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

1.6  Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://kedameble.sklep.pl/regulamin/ oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

1.7 Klient zobowiązuje się

a) do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b) powstrzymania się od zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub Sprzedawcy,

c) nie dopuszczać się innych zachowań, nie wysyłać do Sklepu wiadomości typu spam w ramach zapytań,

d) nie używać „złośliwego” oprogramowania,

e) nie udostępniać treści zabronionych przez przepisy prawa

f) nie podejmować  działań na szkodę Klientów i Sklepu

g) nie podejmować działań, które destabilizują funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z Sklepu

1.8 Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie wystawionych przez niego opinii dla celów promocyjnych Sklepu/ Sprzedawcy.

1.9 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie mają na celu umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie opinii o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach może różnić się od wyglądu Towaru, co może wynikać z ustawień monitora Klienta lub oświetlenia. Postanowienie to nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.10 Sklep oraz jego zawartość są własnością właściciela sklepu/sprzedawcy, w tym domena, obrazy, opisy produktów, treści. Sprzedawca nie wyraża zgody na ich kopiowanie/ powielanie bez zgody Sprzedawcy.

1.11 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Internet Explorer z włączoną obsługą Java w aktualnej wersji oraz  minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

1.12. W celu korzystania ze sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu

1.13 Korzystanie z niniejszego Sklepu Internetowego w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz, iż wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

2.DEFINICJE

2.1.REGULAMIN – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług sklepu przez Klientów.

2.2.KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3.KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.5.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, m.in. sposobu dostawy i płatności.

2.6.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.7.KOSZYK – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

2.8.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.9.DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

2.10.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.11.SKLEP – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.kedameble.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

2.12.SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – Dawid Kecz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Keda” Dawid Kecz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów i adres do doręczeń: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów, NIP 622-278-19-17, REGON , adres poczty elektronicznej: sklep@kedameble.sklep.pl ,info@kedameble.pl, numer telefonu: 665 944 396.

2.13.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów (w rozumieniu kodeksu cywilnego). Zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2.14.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.15.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.16.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.17.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.18.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.USŁUGI ELEKTRONICZNE

3.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

3.2.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.3.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kedameble.sklep.pl ,info@kedameble.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów.

3.4.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków w Formularzu Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularzu i potwierdzeniu zamówienia, zamówienie zostaje przyjęte – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.5.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.6.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

a) za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym,

b) telefonicznie pod numerem 665 944 396 lub

c) mailowo pod adresem: sklep@kedameble.sklep.pl
4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z punktem 4.1 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz opis i  dane zamówienia. Klient składając zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej  otrzymując maila z podsumowaniem zamówienia, obowiązany jest potwierdzić zgodność danych zamówienia, oraz fakt zapoznania się z regulaminem.

Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta:

a) w przypadku złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

b) w przypadku złożenia zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie z chwilą potwierdzenia przez Klienta prawidłowości treści zamówienia zawartej w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia.

4.4 W przypadku złożenia zamówienia w formie telefonicznej Klient w trakcie składania zamówienia zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail celem potwierdzenia złożenia zamówienia.

4.5 W przypadku złożenia zamówienia w formie telefonicznej lub mailowej Klient zobowiązany jest każdorazowo do wskazania:

– imienia i nazwiska

– adresu dostawy

– numeru telefonu – do kontaktu

– adresu mailowego – do kontaktu / potwierdzenia złożonego zamówienia

– dokładnego opisu zamawianego przedmiotu

– wyboru płatności

– wyboru faktury lub paragonu jako dokumentu zakupu

– danych firmy do faktury – opcjonalnie

– potwierdzenia zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego www.kedameble.sklep.pl

4.6  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

5.SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.2.Płatność przy odbiorze za pobraniem.

5.1.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.4.Płatność eRaty – zakup na raty, po uprzednim zawarciu umowy kredytowej z Santander.

5.1.5.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dot. sposobów płatności oraz na stronach internetowych powyższych serwisów.

5.1.5.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.5.1.1.PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 5.2.Termin płatności:

5.2.1.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


6.SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 6.1.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.2.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

6.2.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,  transport sprzedawcy, odbiór własny pod adresem: Huta 1E, 63-430 Odolanów

6.3.Termin dostawy Produktu do Klienta określona jest w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.3.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.3.2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4 Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:


a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo


b) rezygnacji z całości Zamówienia, albo


c) zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

6.5 Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczenie towaru poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyceniane będzie każdorazowo indywidulanie. Dostawa poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest transportem własnym klienta lub w inny uzgodniony sposób.

6.6  Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm, w przypadku odbioru osobistego dostawa odbywa się w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15.

6.7 Dostawa Towaru realizowana jest każdorazowo na adres wskazany w Zamówieniu Klienta

6.8 Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską -w przypadku wyboru tej formy dostawy.

6.9 Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub pracownika Sklepu i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru należy spisać odpowiedni protokół, co ułatwi proces reklamacyjny.

6.10 Wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

6.11 O przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i spakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

6.12 Pracownik Sklepu może żądać wylegitymowania się przez osobę  dokonującą odbioru osobistego w Sklepie.

7.REKLAMACJA

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia), w szczególności na podstawie  art. 556-576 Kodeksu Cywilnego
7.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
7.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
7.3.1.pisemnie na adres: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów;

7.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kedameble.sklep.pl,info@kedameble.pl;

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, fotografii/ filmów video obrazujących  wady lub nieprawidłowe działanie zakupionego towaru 

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji..
7.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany wydać wadliwy towar w umówionym terminie. Klient o terminie odbioru wadliwej rzeczy powiadomiony zostanie z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem. W razie dwukrotnego niewydania towaru w umówionych terminach Klient obowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do Sprzedawcy na adres: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów.

7.7.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.8 Klient przyjmuje do wiadomości, iż usłojenie drewna lub uzupełnienie ubytków (sęki, spękania) w klasie drewna AB, które w tej klasie drewna występują są niezależne od Sklepu/ Sprzedającego i nie mają oni wpływu na naturalne zabarwienie oraz usłojenie danego stołu- tym samym usłojenie drewna lub uzupełnienie ubytków (sęki, spękania) w klasie drewna AB nie podlegają reklamacji.

7.9  Sęki oraz usłojenie stanowią naturalne cechy drewna i są jego cechą charakterystyczną. Sęki i usłojenie mogą występować w różnej  liczbie i rozmiarze co świadczy o wyjątkowości cech estetycznych drewna jako surowca.

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.Konsument, który zawarł umowę (złożył zamówienie) na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1.pisemnie na adres: ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów;

8.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kedameble.sklep.pl ,info@kedameble.pl;

8.2.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.3.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
8.4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.5.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.5.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.5.3.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.6.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.7. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie3ż za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Zmiana Regulaminu:
10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4 W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
„Keda” Dawid Kecz
ul. Ostrowska 11, 63-430 Odolanów
www.kedameble.sklep.pl
sklep@kedameble.sklep.pl , info@kedameble.pl
tel. 665 944 396

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.